Kharagpur College 
Governing Body


 1.  Sri Nirmal Ghosh, President, G.B.
 2.  
 3.  Dr. Biduyt Samanta, Principal & Secretary, G.B.
 4.  
 5.   Sri Narayan Paria, Govt. Nominee, Member, G.B.
 6.  
 7.  Sri Debasish Chowdhury, Govt. Nominee, Member , G.B.
 8.  
 9.   Dr. Keshab Chandra Mondal, Vidyasagar University Nominee & Member, G.B.
 10.  
 11.  Dr. Mrinmay Ghorai, Vidyasagar University Nominee & Member, G.B.
 12.  
 13.  Sri Pradip Sarkar, Chairman, Kharagpur Municipality, Member , G.B
 14.  
 15.  Dr. Anjan Bagchi, Teachers’ Representative & Member, G.B.
 16.  
 17.   Dr. Tapas Kumar Bhattacharya, Teachers’ Representative & Member, G.B.
 18.  
 19.  Prof. Rabindranath Changdar, Teachers’ Representative & Member, G.B.
 20.  
 21.  Sri Utpal Biswas, Non – Teaching Representative & Member, G.B.
 22.  
 23.  Sri Sri Biswajit Sarkar, Non – Teaching Representative & Member, G.B.